CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر عدالت سازمانی برتعهد شغلی ورفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه : بیمارستان شهید دکتر بهشتی تفت)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر عدالت سازمانی برتعهد شغلی ورفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه : بیمارستان شهید دکتر بهشتی تفت)
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_470
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین صیادی تورانلو - دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه علم و هنر یزد یزد
یاسر صولتی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر یزدیزد

خلاصه مقاله:
رفتارشهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی وخودجوشی است که کارکنان رادروضعیتی قرارمی دهد که به صورت داوطلبانه فراتراز انتظارات وظیفه و شرح شغل خودعمل نمایند وازسویی دیگر، رفتارشهروندی سازمانی درطی چندسال اخیربه عنوان عامل مناسب دربدست اوردن تعهد کارکنان مورد توجه قرارگرفته است . دراین میان ادراک کارکنان ازمنصفانه بودن پرداخت ها وبرابری دررویه های سازمانی ، نقش بسزایی درتشویق وتوسعه رفتار شهروندی سازمانی وتعهد شغلی دارد. هدف ماقله حاضر ،بررسی تاثیرعدالت سازمانی برتعهد شغلی ورفتارهای شهروندی سازمانی دربیمارستان شهید دکتربهشتی استان یزد-شهرستان نفت صورت گرفت که درقالب یک فرضیه اصلی و4فرضیه فرعی ارائه شده است. نوع تحقیق ازنظرهدف کاربردی وازنظرروش توصیفی- همبستگی بوده وبرای گردآوری اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است .حجم جامعه 300نفر وحجم نمونه 130نفر ازکارکنان ازبیمارستان براساس فرمول کرجسی ومورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عدالت سازمانی برتعهدسازمانی ورفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری دارد.

کلمات کلیدی:
عدالت سازمانی ، عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای ، عدالت مراوده ای ، تعهد سازمانی ، رفتارشهروندی سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420498/