CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پیاده سازی موفق مدیریت دانش درسایه فرهنگ سازمانی

عنوان مقاله: پیاده سازی موفق مدیریت دانش درسایه فرهنگ سازمانی
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_408
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدحسین مقدسان - دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی دانشگاه پیام نور/ شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی
مهدی شهبازی - دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اکبر بهمنی - دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی دانشگاه پیام نور
حسین اخرتی - کارشناسی ارشدحسابداری/ شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

خلاصه مقاله:
مدیریت دانش که یکی از راههای بهبود شرایط بقا سازمان است زمانی بطورموفقیت آمیز در سازمان اجرا می گردد که زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بسترسازی شده باشد هدف از این پژوهش بررسی میزان رابطه وتاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی در استقرار مطلوب مدیریت دانش در دانشگاه با فرهنگ اسلامی است برای تشریح ابعاد فرهنگ از مدل دنیسون استفاده گردید که دارای چهار بعد درگیرشدن در کار انطباق پذیری رسالت وسازگاری می باشد فرضیه اصلی وجود تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش وفرضیات فرعی تاثیر ابعد فرهنگ سازمانی برمدیریت دانش در نظر گرفته شده است روش تحقیق توصیفی وبرای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش بهره گرفته شد روایی پرسشنامه از روی روایی محتوا وتحلیل عاملی معادلات ساختاری وپایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ بدست آمد جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه های دولتی تهران به تعداد 560 کارمند وتعداد نمونه 230 نفر انتخاب گردید تحلیل یافته ها نشان داد برای استقرار مطلوب مدیریت دانش بعدانطباق پذیری فرهنگ سازمانی 89/0 بعد رسالت 85/0 بعد سازگاری 81/0 وبعد در گیرشدن در کار 77/0 تاثیر دارند مدل نهائی تحقیق با استفاده از نرم افزار آموس 18 آزمون گردید که برای پیشنهاد از اعتبار لازم برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،مدل دنیسون ،دانشگاه اسلامی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420439/