CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه هویت سازمانی با فرسودگی هیجانی مورد مطالعه : اداره کل ورزش وجوانان خراسان شمالی

عنوان مقاله: بررسی رابطه هویت سازمانی با فرسودگی هیجانی مورد مطالعه : اداره کل ورزش وجوانان خراسان شمالی
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_277
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد خراسانی طرقی - دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هویت با فرسودگی هیجانی می باشد روش پژوهش از نوع همبستگی وجامعه آماری همه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان شمالی به تعداد 105 نفر بودند با توجه به محدود بودن جامعه تمامی کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب وپرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه 6 سوالی هویت سازمانی آشفرث وپرسشنامه 9 سوالی فرسودگی هیجانی مسلش وجکسون بودند روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت وضریب آلفای کرونباخ برای دو پرسشنامه به ترتیب 0.84 و0.89 به دست آمد که نشانی از پایایی ان ها دارد برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش ابتدا از آزمون آماری کلموگراف اسمیرنوف استفاده شد وپس از اطمینان از نرمال بودن داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری یک درصد همبستگی بین دو متغیر سنجید شد نتایج پژوهش حاکی از این بود که بین هویت سازمانی وفرسودگی هیجانی رابطه معکوس معناداری وجود دارد .

کلمات کلیدی:
هویت سازمانی ،عضویت وفاداری شباهت فرسودگی هیجانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420309/