CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین رویه های سیستم های اطلاعات مدیریت با چابکی سازمانی در مراکز آموزش عالی سیرجان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین رویه های سیستم های اطلاعات مدیریت با چابکی سازمانی در مراکز آموزش عالی سیرجان
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_173
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فائزه قناد زاده - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سیستم های اطلاعات مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
علی یعقوبی پور - استادیار عضو هیات علمی ورئیس دانشکده علوم انسانی دکترا مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

خلاصه مقاله:
سیستم اطلاعات مدیریت، علمی است که برای دست یابی به اطلاعات مناسب، مدیران رادربرنامه ریزی، سازماندهی ، رهبری، کنترل ومدیریت اطلاعات کمک می کنند. هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین رویه های سیستم های اطلاعات مدیریت باچابکی سازمانی درمراکزآموزش عالی سیرجان می باشد. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش شناسی توصیفی بوده وجامعه آماری پژوهش حاضرتعداد 120 نفر ازمدیران عالی ومیانی و مدیرگروه های مراکز آموزش عالی سیرجان که متشکل ازده مرکزاست، می باشد. دوپرسشنامه برطبق طیف پنج گزینه ای لیکرت دربین آزمودنیها پخش وجمع آوری گردید. پایایی مقیاس به کاررفته دراین تحقیق وروایی پرسشنامه نیزموردتاکید قرارگرفته است. اطلاعات حاصل ازپرسشنامه ، تلخیص وطبقه بندی شدوبااستفاده از نرم افزار SpSS19 وروش های توصیفی واستنباطی موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج نشان دادکه بین رویه های سیستم های اطلاعات مدیریت باچابکی سازمانی رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

کلمات کلیدی:
رویه ها، سیستم های اطلاعات مدیریت، چابکی سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420217/