CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

هموارسازی سود ورقابت در بازار محصول

عنوان مقاله: هموارسازی سود ورقابت در بازار محصول
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_151
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود احمد وند - دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده مدیریت وحسابداری واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران
ساناز حجی - دانش اموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده مدیریت وحسابداری واحد قزوین دانشگاه آزا د اسلامی قزوین ایران
ذکتر صابر جلیلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه گروه حسابداری میانه ایران

خلاصه مقاله:
محیطی که شرکت درآن فعالیت می کند می تواندبطوربالقوه ای اثرمثبت یامنفی برکیفیت سودداشته باشد. برای مثال، رشد سریع تکنولوژی درصنعت کامپیوتر می تواند منتج به افزایش کالاهای ناباب وبلااستفاده گردد. درمقابل، تغییرتکنولوژی دربرخی ازصنایع خلی آهسته تروکندترمی باشد .بنابراین برای این قبیل صنایع تغییر تکنولوژی یک فاکتورمهم درارزیابی کیفیت سودنمی باشد. بدین ترتیب، شرکتهای که درصنایع با رشدتکنولوژی بالافعالیت می کنن نسبت به شرکت های که درصایع بارشدتکنولوژی تقریبا ثابت فعالیت می کنند، بیشترمستعد رویارویی بامسائل کیفیت سود می باشند.نتایج پژوهش نشانگرعدم وجودرابطه معنادارمیان تمرکز صنعت وهموارسازی سوداست. وبیان می کند که شرکتهای موجودرصناایع متمرکز، جهت محافظت ازمزیتهای رقابتی خود درانتخاب رویه ها یافشای خود، به دنبال رویه های که منجربه هموازسازی سودمیشود،نمی باشند. همچنین بین همگنی صنعت وهموارسازی سودرابطه معناداری وجودندارد. وبرای یک سطح مشخصی ازتمرکزصنعت، شرکت هایی که بااستراتژی تهاجمی رقابت می کننددرمقایسه باشرکت هایی که دراستراتژی انفعالی رقابت می کنند، ازهموارسازی سوداستفاده نمی کنند.

کلمات کلیدی:
تمرکزصنعت، رقابت دربازارمحصول، کیفیت سود، همگنی صنعت، هموارسازی سود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420196/