CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش واهمیت بازخورد در یادگیری الکترونیکی

عنوان مقاله: نقش واهمیت بازخورد در یادگیری الکترونیکی
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_142
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمزه کاظمی مهیاری - کارشناس ارشد مدیریت MBA دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
باپیشرفت اطلاعات وتوسعه ی فن آوری ارتباطات آموزش الکترونیکی به عنوان الگوی آموزش مدرن درحال توسعه است، چراکه ویژگی های آموزش الکترونیکی، الزامات موردنیازبرای یادگیری دریک جامعه ی مدرن و روندروبه رشد تقاضابرای آموزش که توسط شرکت های تجاری و موسسات آموزش عالی ایجاد شده است، رابرآورده می کند، بنابراین هدف ازمعرفی فناوی اطلاعات وارتباطات درامرآموزش،ارائه ی پتانسیل عظیمی به منظورتوسعه ی محیطی بهتر جهت یادگیی وآموزش مادام العمر برای یادگیرندگان است. درشیوه ی آموزش الکترونیکی به دلیل نبودتعاملات وبازخورد کافی برای فراگیران ، احتمال دورشدن آنها ازمحتوا یامحیط آموزش نسبت به دوره های حضوری وجوددارد. پژوهش ها نشان داده است که بازخورد نقش مهمی دریادگیری ، به ویژه برای یادگیرندگان دردوره های آموزش الکترونیکی دارد، چراکه ممکن است تنها فرصت یادگیرندگان برای به دست آوردن اطلاعاتی درمورد عملکردخودشان باشدونقش مهمی درایجادانگیره وتشویق آنها ایفاکند. ازسوی دیگر ارزیابی وخودارزیابی به عنوان تنها عامل موثر درشکل دهی چگونگی یادگیری دانشجویان درآموزش عالی شناخته شده است وکیفیت پیامدهای یادگیری به کیفیت ارزیابی بستگی دارد ویکی از نگرانی های عمده ی دانشجویان دربحث خودارزیابی ، مربوط به بازخورداست . ازهمین روی می توان گفت که تاثیربازخورد سازنده وموثر فراتراز فرایندیادهی ویادگیری می باشد، چراکه بازخورد برای رشد و هدایت فراگیران ضروری است وحس اطمینان، بهبودانگیزه واعتمادبه نفس ، ارتقا و توسعه ی یادگیری شخصی، مساعدت درتسهیل رشد وتوسعه و احساس رضایت رادرآنان به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل است که درمنابع بازخورد موثربرفراگیران به عنوان یک استراتژی کلیدی دریادگیری وتدریس شناخته شده است .بازخورد حلقه ی مفقوده ای سیستم آموزش الکترونیکی به ویژه سیستم آموزش الکترونییک رایج درایران می باشد، ازهمین روی این پژوهش بامرور پژوهش ها و مطالعات انجام شده درزمینه ی بازخورد، به بررسی نقش بازخورد دریادگیری الکترونییک به صورت کلی وبریادگیری وخودارزیابی دریادگیری الکترونیکی به صورت خاص پرداخته است.

کلمات کلیدی:
یادگیری الکترونیکی، بازخورد، یادگیری، خودارزیابی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420187/