تعیین رابطه بازاریابی درونی با ابعاد سکوت سازمانی در اداره ورزش و جوانان استان فارس

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 868

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_073

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین بازاریابی درونی با ابعاد سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود روشتحقیق از نوع همبستگی وبه لحاظ هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است جامعه ی آماری کلیه کارمندان اداره کلورزش و جوانان استان فارس در سال 1394 بود؛ از آنجا که حجم جامعه آماری کم بود، (115 نفر) لذا نمونه آماری نیز برابر با جامعهآماری گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه بازاریابی درونی احمد و رفیق (1993) و پرسشنامه سکوت سازمانی دلویو همکاران (1391) در مقیاس لیکرت و پنج گزینه ای استفاده شد برای اطمینان از روایی پرسشنامه، پرسشتنامه اولیه به 12 تن ازاساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان پرسشنامه نهایی تنظیم شد پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های بازاریابی درونی و سکوت سازمانی به ترتیب (0/87 و 0/84) به دست آمد برای تجزیهوتحلیل داده ها بعد از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد، بین بازاریابی درونی با سکوت مطیع و سکوت دوساانه ارتباط معناداری وجود ندارد و تنها بین بازاریابیدرونی و سکوت تدافعی (P>0/05 r=-0/47) ارتباط منفی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

بازاریابی درونی ، سکوت سازمانی ، اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

نویسندگان

صمد گودرزی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

سیدمسلم موسوی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

جمشید مینا

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

ارسلان گودرزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _، ح‌س‌ن‌هان‌ی عل‌ی‌اص‌غ‌رب‌رات‌ی _ _ ف‌گ‌سروم‌ان‌ی درسک‌وت‌س‌از م‌ی درب‌خ‌ش دول‌ت‌ی"چ‌شم ...
 • _ هی، ال‌ل 388 9(ت‌خ‌لگ‌رش ه‌ای‌شغ‌ل‌ی ک‌ارلن‌ان‌س‌از م‌ان ه‌ای ذت‌ی‌متن ...
 • ل‌وی، م مدرض‌ل‌ف‌ی‌ددشت‌ی ف‌رزن‌ه)391 _ لخ‌یب‌رک‌وت‌سوما ن‌ی : مطالعه م‌وردی ...
 • زارع‌ی نجه ح‌سن. طا هری‌ف‌اطم ه.بع‌ابوال‌ق‌لس‌م. _ 1 (سر‌وت‌سوم‌ان‌ی م‌فا ...
 • Ahmed, P. K.; Rafiq, M., and Saad, N. M. (2003). ...
 • Av ery, D. R., & Quinones, M. A. (2002). Disentantang ...
 • Bagheri, Gh. & Zarei, R., NikAeen, M, (201 2), _ ...
 • Crant, J. M. (2000). Proactive behaviour in organizations. Journal of ...
 • Dyne, L.V., Ang, S. & Botero, I.C. (2003). Conceptual izing ...
 • Gounaris, S. (2010). Intenal- Market Orientation Am isconceived Aspect of ...
 • Gronroos, C. (2000). "Service management and marketing: a customer relationship ...
 • Kanibiri, n., nart, s. (2012). The Effects of Internal Relationship ...
 • Penttila, Chris. (2003), "Get Talking", Entrepreneur, p 25. ...
 • Pinder, C. C. and Harlos, K. P. (2001). 'Employee silence: ...
 • Pod sakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., ...
 • Shojaie, S., Zaree Matin, H., Barani, GH. , (201 1) ...
 • _ _ _ _ _ _ _ _ 47: 1221-1231. ...
 • _ E., (2013), "Enigma of Silence in Organizations: What Happens ...
 • Yu, Q., & R. Barnes, B. (2010). Performance improvement by ...
 • Zehir, C. & Erdogan, E. (2011). The Association between Organizational ...
 • نمایش کامل مراجع