CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت سیب زمینی در دشت ماهان- جوپار (استان کرمان)

عنوان مقاله: ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت سیب زمینی در دشت ماهان- جوپار (استان کرمان)
شناسه (COI) مقاله: NFBAS01_176
منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

ویدا خاندانی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمدهادی فرپور - دانشیار گروه عفوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
ارزیابی تنا سب ارا ضی جهت تعیین سازگاری اراضی برای یک نوع خاص از انواع استفاده به کار برده می شود. در این تحقیقتناسب اراضی به صورت کیفی در خاکهای د شت ماهان – جوپار برای محصول سیب زمینی با استفاده از روش پارامتریکشامل دو روش استوری و ریشه دوم انجام شد. با استفاده از نقشه های توپوگرافی و بازدیدهای صحرایی 9 مزرعه که شامل کلیهالگوهای کشت مورد استفاده در منطقه باشد، انتخاب شد و در هر مزرعه یک پروفیل حفر گردید. براساس نتایج آزمایشگاهی وخصوصیات ظاهری افق ها، خاک ها در دو رده Aridisols و Entisols طبقه بندی شودند. خاک های مذکور در 2 واحدفیزیوگرافی د شت های دامنه ای، مخروط افکنه قرار دارند. اقلیم منطقه برای سیب زمینی خیلی منا سب و درکلاس تنا سب (S(1قرار دارد. با توجه به محدودیت های موجود، دامنه تغییرات کلاسها برای این محصول در منطقه مطالعاتی از نسبتاً مناسب((S(1) تا نامناسب (N) می باشد. تعیین کلاس نهایی بستگی به محدودیت های خاکی از جمله سنگریزه، پستی بلندی، آهک، وبافت خاک دارد. همچنین روش ریشه دوم کلاس های تناسب منطبق تری با شرایط فعلی نشان داد.

کلمات کلیدی:
تناسب اراضی؛ پارامتریک؛ ریشه دوم؛ ماهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/417923/