رابطه فضای مجازی اینترنت( با تغییرات دینی کاربران )دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 798

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCCONF01_106

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه فضای مجازی )اینترنت( با تغییرات دینی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران صورت پذیاین پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از نظر نوع دادهها کمی، ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است.. جامعه آماری پژوهش شامل 28000 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. که از این تعداد 380 نفر بابه روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت انجام پژوهش انتخاب شدند.به – » کرجس مورگان « استفاده از جدول منظور سنجش تغییرات دینی کاربران از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 5 نفر از خبرگانو استادان دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. . به منظور پایایی پرسشنامه پژوهش، ازآزمون آلفای کرونباخ استفاده به منظور تحلیل دادهها از نرم افزار اس، پی، اس، اس شدکه نتیجه آن تغییرات دینی 80 / 0 به دست آمد استفاده ازآزمونهای کولموگرف اسمیرنف)به منظور بررسینرمال بودن توزیع متغیرها(، و از آزمونهای ضریب -همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده کاربران از اینترنت و تغییرات فرهنگی و تغییرات سبک زندگی و تغییر در هویت قومی آنان رابطه معناداری وجود دارد.لیکن بین میزان استفاده کاربران از اینترنت و تغییرات دینی و تغییر در هویت ملی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.به عبارتی در دین ارزش هایی مطرح می شود که محدود به مکان و زمان خاصی نیست بنابراین فضای مجازی هم این ظرفیت را دارد که به ترویج این ارزش ها بپردازد.

نویسندگان

محمدرضا تاجیک

عضو هیئت علی دانشگاه شهیدبهشتی

نازنین کاظمینی

دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزادعلوم و تحقیقات تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمد زاده کرمانی.(1391)، باز اندیشی در فرهنگ و رسانه، تهران ...
 • اسلوین ج .(1380). اینترنت و جامعه. ترجمه عباس گیلوری و ...
 • افخمی، فهمیه و آقا محمدیان، حمید رضا.(1386). بررسی عوامل موثر ...
 • تاجیک، محمدرضا.(1379). فرهنگ و هویت ایرانی، فرصت _ و چالش‌ها. ...
 • جلیلی فیروزی، شقایق (1385)، بازنمایی هویت دینی در فضای مجازی، ...
 • جنکینز ریچارد. (1381). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: نشر ...
 • حسین نژادم. (1380). ملاحظاتی پیرامون فرهنگ عمومی و اصلاح آن. ...
 • خان محمدی، کریم.(1385). جامعه پذیری دینی در جامعه اطلاعاتی. فصلنامه ...
 • ذکایی، محمدسعید و خطیبی، فاخره(1384). رابطه‌ی حضور در فضای مجازی ... [مقاله ژورنالی]
 • ربیعی، علی (1387). رسانه‌های نوین و بحران هویت. فصلنامه‌ی مطالعات ... [مقاله ژورنالی]
 • شجاعی زند علیرضا (1380). دین، جامعه و عرفی شدن جستارهایی ...
 • شجاعی زند، علیرضا(1384) .مدلی برای سنجش دینداری درایران مجله ی ...
 • طالبی ا(1380). ملاحظاتی پیرامون فرهنگ عمومی و اصلاح آن. جامعه ...
 • فاستر، جرج (1378). جوامع سنتی و تغییرات فنی. ترجمه سید ...
 • قاسمی، وحیدوقادری، مهدی(1381)، تحلیلی بروضعیت هویت اجتماعی جوانان درشهر کرمانشاه»، ...
 • گلستانی ه. (1381). کلیات فلسفه و علم کلام. چاپ اول، ...
 • همیلتون، ملاکلم .(1377) جامعهشناسی دین، ترجمه ی محسن ثلاثی _ ...
 • میر محمدی، داود (1391).فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران، ...
 • Bell.David (20 01).An introduction to Cyberculturse. UAS, Rutledge Cast ells, ...
 • Society and Culture, , vol.1, Blakwell, Oxford. ...
 • Duane, Alwin (2006), "Measuring Religious Identities in Surveys", Public Gibson.W. ...
 • Jacobson, Jeffrey (1998), Islam in Trasition: Muslim Perspectives, London: Routledge.* ...
 • Internet World Stats(2009). INTERNET USAGE STATISTICS, The Internet Big Picture, ...
 • Jenkins, R.(1 9 9 6) .Globalization and Religious Nationalism: self ...
 • نمایش کامل مراجع