CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار سا زمان های خصوصی و میزان رضایت مندی شغلی کارکنان: مطالعه موردی بخش فناوری اطلاعات شرکت نگین پارس

عنوان مقاله: مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار سا زمان های خصوصی و میزان رضایت مندی شغلی کارکنان: مطالعه موردی بخش فناوری اطلاعات شرکت نگین پارس
شناسه (COI) مقاله: MTNT01_007
منتشر شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

ساناز نیک قدم حجتی - کاندیدای دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
فاطمه سلیمانی روزبهانی - کاندیدای دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
رقیه حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فارابی، کرج، ایران

خلاصه مقاله:
نیروی انسانی از حیاتی ترین عوامل درون سازمانی است که همچون دیگر عوامل سازمان در اثر ظهور و گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی دست خوش تغییر شده است. سازمان ها جهت سازگاری با تحولات فناورانه عصر حاضر دست به مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار خود زده اند. سازمان های خصوصی نیز از این قافله عقب نمانده و در این راه گام برداشته اند. این امر موجب دگرگونی شرایط شغلی کارکنان سازمان ها گشته و ممکن است رضایت مندی شغلی آن ها را متاثر سازد و می تواند در عملکرد سازمان تأثیر مهمی بگذارد. پژوهش حاضر در نظر دارد تأثیر مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار را بر رضایت مندی شغلی کارکنان بخش فناوری اطلاعات شرکت نگین پارس مورد بررسی قرار دهد. پژوهش پیش رو، از نظر هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر پی آیند از نوع تصمیم گر است. این پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی می باشد که روش اجرای آن پیمایشی است. از طرفی، با توجه به نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش کارکنان بخش بازرگانی و فناوری اطلاعات شرکت می باشند. جهت کشف متغییرهای مستقل و مدل ارتباطی بین مجموعه ای از متغییرها که به ظاهر بی ارتباط هستند، از تجزیه عاملی استفاده گردید. جهت بررسی متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه ای ترکیبی، شامل دو بخش مطالعه کننده وضعیت رضایت مندی شغلی کارکنان و مهندسی مجدد و فناوری اطلاعات استفاده شد. پایایی پرسشنامه این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و عدد α=0.824 به دست آمده است، که عدد مناسبی برای پایایی پرسشنامه می باشد. همچنین روایی این پرسشنامه از سوی خبرگان این حوزه مورد تأیید قرار گرفته است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن حجم جامعه آماری 230، عدد 144 را به خود اختصاص داد. برای توصیف و تحلیل متغیرها و رابطه بین آن ها، از نرم افزار SPSS نسخه 22، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار و رضایت مندی شغلی کارکنان حوزه فناوری اطلاعات، رابطه معنی دار و مثبت برقرار است. همچنین یافته های فرعی این پژوهش نشان می دهد که مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار بر عملکرد و نوع فعالیت های سازمان تأثیر مثبت داشته و می توان با استفاده از مهندسی مجدد در بهبود عملکرد سازمان کوشید. با توجه به اینکه رضایت مندی کارکنان سازمان عنصر کلیدی در موفقیت سازمان محسوب می شود، لازم است مدیران سازمان با استفاده از یافته های پژوهشگران این حوزه در بهبود سطح رضایت مندی کارکنان خود بکوشند.

کلمات کلیدی:
مهندسي مجدد فرايند كسب وكار، فناوري اطلاعات، رضايت مندي شغلي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400624/