CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پیش بینی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسردانشگاه فرهنگیان کردستان

عنوان مقاله: پیش بینی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسردانشگاه فرهنگیان کردستان
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_027
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیف اله رحمانی - دکترای روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
آروین احمدی - دانشجویان کارشناسی، رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
فرزاد شریفی چالگه - دانشجویان کارشناسی، رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران

خلاصه مقاله:
مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های روانی - اجتماعی قرن حاضر، اقشار مختلف خصوصا جوانان و دانشجویان را همواره در معرض تهدید قرار می دهد، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کردستان است. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بوده ، که جامعه آماری آن کلیه ی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان در سال تحصیلی 94-1393 بوده اند که از این جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران 294 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور و مقیاس گرایش به اعتیاد فرچاد و همکاران استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین گرایش به اعتیاد با سبک دلبستگی ایمن رابطه معنادار ( 05/0(P> وجود ندارد اما با سبک های دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی رابطه مثبت و معنا دار)05/0(P< وجود دارد که با توجه به یافته های به دست آمده با افزایش دلبستگی ایمن خانواده ها با فرزندان می توان میزان گرایش به مصرف مواد را در دانشجویان کاهش داد. همچنین هر اندازه میزان دلبستگی به سمت دلبستگی ناایمن دوسوگرا سوق یابد میزان گرایش به اعتیاد نیز افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:
سبك هاي دلبستگي، گرايش به مصرف مواد مخدر، اعتياد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400537/