بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت افسردگی بیماران همودیالیز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 684

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH02_034

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394

چکیده مقاله:

مقدمه: افسردگی شایع ترین مشکل روانی بیماران همودیالیزی می باشد که می تواند بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر منفی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر طب فشاری بر شدت افسردگی بیماران همودیالیز انجام شد. روش کار: این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد. 96 بیمار همودیالیزی بخشهای همودیالیز بیمارستانهای نور، شریعتی و الزهرا شهر اصفهان به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه ( 32 نفره) آزمون، پلاسبو و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه افسردگی بک بود. مداخله طب فشاری در گروه آزمون و پلاسبو، طی 4 هفته متوالی، 3 بار در هفته و هر جلسه به مدت 20 دقیقه طی 2 ساعت اول همودیالیز در 6 نقطه طب فشاری انجام گرفت با این تفاوت که در گروه پلاسبو مداخله با فاصله یک سانتیمتر دورتر از نقاط حقیقی انجام شد. در گروه کنترل فقط مراقبت معمول بخش انجام گرفت. جهت آنالیز داده ها از آزمونهای آمار توصیفی، استنباطی LSD و ANCOVA ونرم افزار SPSSنسخه 11/5 استفاده گردید نتایج: آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که بعد از مداخله اختلاف معنی داری در میانگین نمره شدت افسردگی گروه آزمون وجود داشت P=0/001 اما در میانگین نمره شدت افسردگی گروه پلاسبو و کنترل، اختلاف معناداری وجود نداشت P=0/22 بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که طب فشاری موجب کاهش شدت افسردگی بیماران همودیالیز شده و استفاده از این روش غیر دارویی به پرستاران بخش های همودیالیز پیشنهاد می گردد

نویسندگان

لیلا کلانی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، عضو هیات علمی گروه اتاق عمل، ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

حمیدرضا آقابابائیان

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ، عضو هیات علمی گروه پرستاری، ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

علی صادقی مقدم

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ، عضو هیات علمی گروه پرستاری، ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

سمیه بساک

کارشناسی ارشد روانپرستاری ، عضو هیات علمی گروه پرستاری، ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Johnson CA Levy AS, Coresh J, Levin A, Lau J, ...
 • Fauci B, Brounwald E, Kasper D.L. Harrison's principles of internal ...
 • Kimmel PL, Rolf AP. Depression in end-stage renal disease patients ...
 • Ahmadzadel GH, Mehdi M. The Prevalence of Depression, Anxiety and ...
 • Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Hand book of dialysis. ...
 • Cho, YC, Tsay SL. The effect of acupressure with massage ...
 • Zahiroddin A, Hayati M, Jadidi M, Samimi S. Depression in ...
 • Sajjadi M, Akbari A, Kianmehr M, Atarodi AR. The relationship ...
 • Feroze U, Martin D, Reina-Pattow A, Kalant Zade K, Kopple ...
 • Lopes AA, Bragg J, Young E, Goodkin D, Mapes D, ...
 • Afshar R, Ghaedi GH, Sanavi S, Davati A, Rajabpour AA. ...
 • Modanlou M, Taziki SA , Khoddam H _ Behnampour N. ...
 • Fortinash KM, Holoday- Worret PA. Psychiatric Mental Healh Nursing. 3nd ...
 • Salehi M, Noorm ohammadi Sarab A. Prevalence of depression in ...
 • Kimmel PL, Peterson RA, Weihs KL, Simmens SJ, Alleyne S, ...
 • Takaki .J. Interaction among a stressor, self efficacy, coping with ...
 • O'Donnell K, Chung JY. The diagnosis of major depression in ...
 • Hsu MC. Complem entary and alternative medicine use for adult ...
 • Leo RJ, Ligot J.S. A systematic review of randomized controlled ...
 • Nasiri E, Mokhtari N, Ghanbari A, Atrkar roshen Z. The ...
 • Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, Appel S, Wilkey S, ...
 • Shams Ardekani M, Ardeshir Rouhanifard S, Abedtash H. A Glance ...
 • Thachil AF, Mohan R, Bhugra D. The evidence base of ...
 • Janatal B Novak 's Gynecology of women disease. Ghazi Jahani ...
 • Snyder M, Linquist R. Complem entary and alternative therapies in ...
 • Monahan FD , Sands JK , Nighbors M, Marek JF. ...
 • Lee A, Done ML. The use of _ onph armacologic ...
 • Sabouhi F, Kalani L, Valiani M, Mortazavi M, Bemanian M ...
 • Stub T, Alrak T, Liu J. Acupuncture treatment for depression ...
 • Smith CA, Collins CT, Crowther CA, Levett KM. Acupuncture or ...
 • Chang SH, Fang MC, Yang SY. Effectiveness of Tra nscutaneous ...
 • Yang JH. The effects of hand acupuncture therapy on pain, ...
 • Agarwal A, Ranjan R, Dhiraaj S, Lakra A, Kumar M, ...
 • Smarr KL, Keefer AL. Measures of Depression and Depressive Symptoms. ...
 • Beck AT, Steer R A, Garbin MG. Psychometric properties of ...
 • Mohammadian Y, Shahidi Sh, Zadeh Mohammadi A Mahaki B. Effect ...
 • Tsay SL, Cho YC, Chen M. Acupressure and transcutaneous electrical ...
 • Lane J. The neurochemistry of co untercondition ing: acupressure desensitization ...
 • Arab Z, Shariati AR, Bahrami HR, Asayesh H, Vakili MA. ...
 • Luo H, meng F, Hia Y, Zhao X. Clinical research ...
 • Nant TH , Pathmawathi S, Tan, LP, Chong WK. The ...
 • Molassiotis A, Sylt P , Diggins H. The management of ...
 • Hoseinabadi . Nourozi K, Pouresmail Z, Karimlu M, Maddah SSB, ...
 • Zick SM, Wyatt GK, Murphy SL, Arnedt JT, Sen A, ...
 • Lan SC, Lin YE, Chen SC, Lin YF, Wang YJ. ...
 • نمایش کامل مراجع