CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.)
شناسه (COI) مقاله: NBCI08_0931
منتشر شده در هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی پاکدین پاریزی - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی
محمد فارسی - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی
قربانعلی نعمت زاده - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی
امین میرشمسی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

خلاصه مقاله:
کشت های ریشه مونین گیاهان دارویی یک روش جایگزین برای تولید ترکیبات ارزشمند زیستی می باشند . القای ریشه های موئین در سنبل الطیب با استفاده از استرین های مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز،A4, ATCC 15834, ATCC 11325 و A13 همراه با سه محیط کشت القای متفاوت ، MS با غلظت نیمه ، B5 و LS بررسی گردید . ماهیت ترارختگی ریشه های موئین با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن های rolBو rolC تایید گردید . توانایی استرین های مختلف آگروباکتریوم در القای ریشه های موئین در سنبل الطیب بسیار متفاوت بود ، بنحویکه استرین A13 بر خلاف سایر استرین ها قادر به تولید هیچ ریشه موئینی نبود . برهمکنش میان استرین های باکتری و محیط القا بر کارایی القای ریشه موئین از نظر آماری معنی دار بود . بالاترین فراوانی ترانسفورماسیون (54%) با استفاده از استرین A4در محیط کشت LS بدست آمد. در حالیکه بیشترین میزان کارایی ترانسفورماسیون برای استرین ATCC 15834 در محیط کشت MS نیمه برابر با 40/67% بود . استین ATCC 11325 دارایی کارایی ترانسفورماسیون یکسان در هر دو محیط کشت LS و MS نیمه با 9/67 % بوده و در محیط کشت B5 هیچ ریشه موئینی تولید نکرد . از طرف دیگر ، وزن حخشک ریشه های موئین تولید شده توسط استرین های مختلف آروباکتریونم از نظر آماری با هم هیچ تفاوت معناداری نشان نداد .

کلمات کلیدی:
سنبل الطیب، اپین، محیط القا، کارایی ترانسصورماسیون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/377523/