به هنگام سازی ضمنی و متناوب در روش های شبه- نیوتن چندگامی برای بهینه سازی نامقید

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 570

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDMATH02_025

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله روش های شبه- نیوتن چندگامی برای بهینه سازی نامقید در نظر گرفته می شود. ابتدا، نشان داده می شود که روش های چندگامی چگونه می توانند با استفاده از اطلاعات گام های قبلی در چندجمله ای درون یاب به عنوان تعمیم مناسبی از معادله وتری جهت اصلاحتقریب فعلی هسیان مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله، جهت تعیین یک نسخه از تقریب هسیان بهبود یافته که در محاسبه متریکاستفاده می شود از ایده روش های به روزشده ضمنی استفاده می کنیم تا علاوه بر تولید یک پارامترسازی بهتر درون یابی، هزینه های محاسباتیرا در عمل به طور قابل توجهی کاهش دهیم. یکی از موفقترین روش چندگامی تقریب فعلی برای هسیان به منظور تعیین پارامترسازی خمدرون یابی، برای تعمیم فرمول به روزرسانی می باشد. لذا، به منظور کاهش میزان محاسبات الگوریتمی را با استفاده از روش متناوب بر روی تکرارهای مکرر یک روش تک گامی و دوگامی به دست می آوریم. در نهایت، نتایج آزمایش های متعدد عددی را بر روی روش های پیشنهادی گزارش می کنیم.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سلیمان علی نژاد

کارشناش ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

هدایت مرتضوی راد

دانشجوی ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان خوی، خوی، ایران