بررسی حذف فلوراید از آب توسط یک نوع آلومینای فعال اصلاح شده با ترکیباتی آهنی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 766

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-43-73_002

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

فلوراید از جمله مواد شیمیایی است که می تواند از طریق آب آشامیدنی وارد بدن انسان شده و در غلظت های بالاتر از 1/5 میلی گرم در لیتر عوارض بهداشتی مختلفی از جمله فلوئوروزیس دندانی و اسکلتی را ایجاد نماید. در تحقیق حاضر کارآیی یک نوع آلومینای فعال اصلاح شده در حذف فلوراید از آب مورد بررسی قرار گرفت. آلومینای فعال اصلاح شده با ترکیبات آهن، مربوط به شرکت آلکان کانادا می باشد که اثر بخشی آن در حذف آرسنیک از آب آشامیدنی به اثبات رسیده و در پژوهش حاضر، کارایی ماده مذکور جهت حذف فلوراید از آب شرب، به صورت ناپیوسته و با تغییر در فاکتورهای pH، دز جاذب، زمان تماس و سرعت همزنی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان فلوراید به روش اسپکتروفتومتری مطابق روش استاندارد اندازه گیری گردید. نتایج نشان دادند که راندمان حذف فلوراید با افزایش مقدار جاذب و افزایش زمان تماس نسبت مستقیم داشته و بهترین راندمان حذف در pH خنثی ملاحظه گردید. دز بهینه جاذب در زمان تماس 120 دقیقه ، 5g/L به دست آمد که بهترین کارایی را در سرعت هم زنی 300 و 400 دور در دقیقه ( 93 %) داشته است. مشخص گردید که جذب فلوراید بر روی آلومینای فعال استفاده شده بالاترین تطابق را با مدل لانگمیر دارد. با توجه به کارآیی بالای مشاهده شده در حذف فلوراید، آلومینای فعال استفاده شده در تحقیق حاضر م یتواند به عنوان جاذبی مطمئن در این خصوص در نظر گرفته شود. با این حال انجام تحقیقات بیشتر با استفاده از نمونه های واقعی آب توصیه می گردد.

کلیدواژه ها:

فلوراید ، آب ، آلومینای فعال اصلاح شده ، حذف ، ایزوترم جذب

نویسندگان

پری باقری اردبیلیان

کارشناس گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

محمد مسافری∗

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

علی شریفیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط واحد بی نالملل دانشگاه علوم پزشکی اهواز