اثر غوطه وری کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های کیفی میوه سیب در روستای مهماندوست میانه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 603

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_108

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

مشکل انتقال و حرکت کلسیم در داخل گیاه بیشتر از مشکل جذب آن است به دلیل حرکت کند کلسیم در آوند های چوبی و توزیع غیر یکنواخت در اندام های مختلف گیاه کمبود آن به وفور در میوه سیب مشاهده می شود. بنابراین لازم است با روش هایی همانند غوطه وری مقدار کلسیم را در میوه افزایش داد. به منظور بررسی اثر کلرید کلسیم بر برخی صفات میوه سیب آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا گردید. هدف از انجام این آزمایش یافتن غلظت مناسب کلرید کلسیم مصرفی در غوطه وری سیب برای بهبود خواص کیفی بود. غوطه وری کلرید کلسیم در چهار سطح (شاهد، 0/5، 1، 1/5 درصد) به مدت 10 دقیقه به روش غوطه وری ساده تیمار شد. نتایج حاصل نشان داد اثر غوطه وری کلرید کلسیم بر سفتی بافت میوه در سطح 1 درصد معنی دار شد. بیشترین میزان سفتی بافت در غلظت 1/5 درصد و کمترین آن در غلظت شاهد به ترتیب 2/9 و 1/3 گرم بر سانتی متر مربع، همچنین اثر تیمار کلرید کلسیم در سطح 5 درصد معنی دار بود به طوری که بیشترین میزان کلسیم مربوط به غلظت 1/5 درصد و کمترین آن مربوط به غلظت شاهد به ترتیب 700 و 450 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد.

نویسندگان

مریم اسدی مهماندوستی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه شیمی و حاصلخیزی خاک، ، ایران

ناصر نظری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه علوم خاک، ، ایران

منوچهر فربودی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه علوم خاک، ، ایران