اثر غوطه وری کلرید کلسیم بر انبارمانی و درصد فسار و نقص داخلی میوه سیب در روستای مهماندوست میانه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_107

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

کلسیم مهمترین عنصر معدنی است که در تعیین کیفیت میوه دخالت دارد. وجود این عنصر به ویزه در سیب باعث افزایش عمر انبارمانی آن می شود. به منظور بررسی اثر کلریدکلسیم بر زمان انبارمانی و درصد فساد و نقص داخلی میوه سیب ازمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال 1392 اجرا گردید. هدف از انجام این ازمایش یافتن غلظت مناسب کلرید کلسیم مصرفی در غوطه وری سیب برای افزایش مدت انبارمانی و خواص کیفی بود. غوطه وری کلرید کلسیم در چهار غلظت (شاهد، 0/5، 1، 1/5 درصد)، سیب ها به مدت 10 دقیقه به روش غوطه وری ساده تیمار شدند و به مدت دوماه در انبار در دمای 10 درجه سلسیوس نگه داری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد اثر فاکتور زمان و کلرید کلسیم و همچنین اثر متقابل این دو فاکتور روی درصد فساد و نقص داخلی در سطح 1 درصد معنی دار بود بیشترین میزان پوسیدگی در تیمار شاهد و کمترین میزان پوسیدگی مربوط به تیمار 1/5 درصد کلرید کلسیم به ترتیب 38 و صفر درصد به دست آمد. غوطه وری با کلرید کلسیم باعث افزایش عمر انبارمانی و کاهش حساسیت نسبت به نابسامانی های فیزیولوژیک در میوه سیب در طول انبارمانی گردید.

نویسندگان

مریم اسدی مهماندوستی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه شیمی و حاصلخیزی خاک، ، ایران

ناصر نظری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه علوم خاک، ، ایران

منوچهر فربودی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه علوم خاک، ، ایران