اثر سطوح عصاره های کود دامی و مرغی بر شاخص کلروفیل گیاه خیار گلخانه ای با سامانه آبکشتی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_103

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

به منظور کاهش اثر زیان بار کودهای شیمیایی در محیط زیست، با استفاده از عصاره های کود آلی با سامانه آبکشتی، اثر سطوح عصاره های کود دامی و مرغی بر شاخص کلروفیل خیار گلخانه ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل عصاره کود دامی در سه سطح (شاهد، 1 و 2 درصد)، عصاره کود مرغی در دو سطح (شاهد و 1 درصد) و سه سطح محلول شیمیایی هوگلند (شاهد، 10 درصد کامل هوگلند و 10 درصد هوگلند بدون پتاسیم) بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد اثر سه جانبه عصاره های کود دامی x مرغی x هوگلند بر شاخص کلروفیل در سطح 5 درصد معنی دار شد. بیشترین میزان کلروفیل در تیمار عصاره کود مرغی یک درصد، بدون عصاره کود دامی و ه وگلند 10 درصد ((C(2)F(1)H(2 و کمترین آن در تیمار شاهد (بدون عصاره و هوگلند) به ترتیب 35/56 و 19/23 به دست آمد.

نویسندگان

لیلا سیدین

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه شیمی و حاصلخیزی خاک، ، ایران

منوچهر فربودی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه علوم خاک، ، ایران

ناصر نظری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه علوم خاک، ، ایران