تحلیل کیفیت آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 645

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_019

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

این تحقیق از نوع علی ارتباطی با هدف تحلیل مولفه های کیفیت آموزشی در مرکز آموزش عالی امامخمینی (ره) از دیدگاه دانشجویان انجام شد. جامعه آماری تحقیق 2264 تن از دانشجویان این مرکز در سال تحصیلی 92-1391 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 168 نفر تعیین شد (n=168). روش نمونه گیری، طبقهای تناسبی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود که روایی شکلی و محتوایی آن توسط گروهی ازمتخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از روش میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد (AVE=0/65). برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روشهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و مقادیر آنها به ترتیب α=0/79 و CR=0/76 محاسبه شدند. نتایج به دست آمده آمار توصیفی نشان دادند که دانشجویان از کیفیت مدیریت، قانونها، مقررات و کارکنان بیشترین رضایت و کمترین رضایت را از کیفیت امکانات و زیرساختهای آموزشی دارند. مولفه های کیفیت آموزشی در دستگاهمعادله های ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل انجام شد. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که همه ی مولفه هادر سنجش متغیر کیفیت آموزشی نقش معنی داری دارند، به طوریکه مولفه های کیفیت امکانات و زیرساختهای آموزشی با مقدار لامبدای 0/77 بیشترین سهم و مولفه کیفیت مدیریت، قوانین و مقررات و کارکنان با مقدار لامبدای 0/63 کمترین سهم را در تبیین مدل اندازه گیری کیفیت آموزشی بر عهده داشتند.

نویسندگان

امیر نعیمی

استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :