CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

منظر و سیمای شهری و نقش آن در هویت بخشی به بافت تاریخی مطالعه موردی: بازار سنتی بروجرد

عنوان مقاله: منظر و سیمای شهری و نقش آن در هویت بخشی به بافت تاریخی مطالعه موردی: بازار سنتی بروجرد
شناسه ملی مقاله: UUSD01_0543
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهرداد کرمی - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد
هستی رهنمامقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
وحید یوسفوند - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد

خلاصه مقاله:
منظر شهری مجموعه ای از عوامل طبیعی و مصنوع است که تحت تاثیر ویژگیهای طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک شهرشکل گرفته و یا می گیرند. منظر شهری یکی از عوامل کیفیت و مطلوبیت شهرها، واقعی و عینی بوده و حاصل مشاهده و درک مظاهرگوناگون و ملموس شهر اعم از بناها، فضاها، فعالیت ها، صداها، بوها و ... هنگام مواجهه شهروند با پدیده شهر در مقیاسهای مختلفاست. بافت قدیمی شهرها، ساختاری متمایز و منحصر بفرد داشته و در عین حال جزیی از پیکره شهر است که نمادی از تمدن پیشین بشریت محسوب میشود. این بافتها از لحاظ منظر و سیمای شهری،کالبدی، عملکردی، اقتصادی و اجتماعی مشابه و قابل قیاس با انواع بافتهای معاصر نبوده و نیازمند نگرشی ویژه اند . بازار سنتی بروجرد مرکز تجاری تاریخی این شهر است که به دلیل رها شدن و عدمرسیدگی به کل بافت در بسیاری از زمینه ها اعم از کالبد، منظر و زیرساخت با مشکلات عدیده ای مواجه شده است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم و معیارهای منظر شهری و هویت شهری، ارتباط این دو موضوع و تاثیر متقابل این دو بر یکدیگربررسی می شود. هدف این پژوهش ارائه ساز و کارهایی در جهت ایجاد نظم بصری در منظر شهری و زیباسازی فضای شهر بروجرد وهمچنین ایجاد احساس هویت در بافتهای تاریخی شهر و توسعه گردشگری است. روش تحقیق در این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی بوده که از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات در آن از مطالعات کتابخانهای و میدانی بهره برده شده است. نتایج تحقیق نشانگر وجود ضعف های کالبدی- زیست محیطی می باشد که با توجه به ارزش تاریخی بافت تاثیر بسیار زیادی بر ازدست دادن هویت و حس مکان گذاشته است که بایستی با ریشه یابی و همچنین پیاده سازی راهکارهای پیشنهاد شده در جهت بازگرداندن هویت از دست رفته آن تلاش لازم به عمل آید.

کلمات کلیدی:
زیباسازی، منظر شهری، هویت بخشی، بافت تاریخی، بروجرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/361174/