CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثرات جمعیتی خاک دیاتومه روی شب پره آردEphestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae )

عنوان مقاله: اثرات جمعیتی خاک دیاتومه روی شب پره آردEphestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae )
شناسه ملی مقاله: AGROCONGRESS01_615
منتشر شده در اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

ساناز شکوری - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان
اورنگ کاوسی - استادیار، گروه حشرهشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
حمیدرضا صراف معیری - استادیار، گروه حشرهشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مصطفی کریمی - کارشناس ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
شب پره ی آرد ((Zeller Ephestia kuehniella یکی از آفات مهم انباری است که علاوه بر آرد به غلات، خشکبار، بقولات و سایر فرآورده های آردی خسارت زیادی می زند. انجام هر گونه اقدام مدیریتی برای کنترل هر گونه آفت مستلزم شناخت ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی است. ویژگی های زیستی، پارامترهای جدول زندگی و پیش بینی جمعیت شب پره ی آرد تحت اثر خاک دیاتومه در دمای1±27 درجه ساسیوس و رطوبت نسبی 5±45 درصد و شرایط تاریکی کامل در آزمایشگاه مطالعه شد. برای مطالعه ی جدول زندگی از نظریه ی جدول زندگی سن- مرحله، دوجنسی استفاده شد. مدت زمان نشو و نمای مراحل نابالغ(از تخم تا زمان ظهور حشرات بالغ)در شاهد و تیمار به ترتیب 877/54 و466/54 روز و کل طول عمر شب پره های ماده و نر به ترتیب ذکر شده( 766 /64 ،721/67 )و( 072/64 ،409/67 )روز به دست آمد. پارامترهای جدول زندگی در این مطالعه اختلاف معناداری با هم نداشتند. نرخ ذاتی افزایش جمعیتr)) به ترتیب081/0 و219/8 روز-1 در شاهد و تیمار مشاهده شد.مقدار نرخ خالص تولید مثل(R0)(379/123 نتاج به ازای هر فرد)در تیمار به دست آمد که اختلاف اندکی با شاهد داشت. طول مدت زمان یک نسل (T) در شاهد 410/58 روز ودر تیمار472/58 روز بود. به طور کلی استفاده از خاک دیاتومه در محیط آرد برای کنترل این آفت روش موثری ارزیابی نشد.

کلمات کلیدی:
جدول زندگی دو جنسی، کنترل طبیعی، شب پره ی آرد، ویژگی های زیستی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/356433/