CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری)

عنوان مقاله: حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری)
شناسه ملی مقاله: ICOM01_0319
منتشر شده در همایش بین المللی مدیریت در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

فهیما بالویی - دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در دانشگاه آزاد ساری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهششامل کارکنان دانشگاه آزاد ساری بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 108 نفر تعیین و نمونهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای فرآیند چهار مرحله ای گلد 2001 با ضریب الفای کرونباخ 0/83 وپ رسشنامه سرمایه فکری بنتیس 1998 درسه بعد سرمایه انسانی سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه ای با ضریب آلفای0/85 بوده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون هایK-S ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرمافزار آماری SPSSانجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه معناداری بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در کارکنان دانشگاه آزاد ساری وجود دارد و 64/3درصد تغییرات سرمایه فکری را متغیر مدیریت دانش تبیین میکند

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، سرمایه فکری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/343796/