CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه انگیزش و میزان رضایت شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود

عنوان مقاله: بررسی رابطه انگیزش و میزان رضایت شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود
شناسه (COI) مقاله: ICOM01_0115
منتشر شده در همایش بین المللی مدیریت در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

بابک عظیمی ثانوی - دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، ایران
زهرا مولائی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و نیز شرایط و عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت شغلی در کارکنان و همکاران اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 60 نفر از کارکنان و همکاران اداره ورزش و جوانان شاهرود است که با شیوه هدفمند و بصورت تمام شمار(N=n) انتخاب شده اند. این پژوهش توصیفی- پیمایشی است و در آن از روش تحقیق همبستگی بهره گیری شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه رضایت شغلی با 21 سؤال و پرسش نامه نیازهای ERG با 12 سؤال جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأئید شد و در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسش نامه های انگیزش و رضایت شغلی به ترتیب 87/0 و 80/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. باتوجه نرمال بودن توزیع داده ها، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد، بیشترین میزان انگیزش به عامل فیزیولوژیکی (40/0±83/3) و کمترین میزان انگیزش به عامل رشد (91/0±16/2) اختصاص داشت؛ و نیز بیشترین و کمترین میزان رضایت شغلی به ترتیب به مهارت و روابط اختصاص داشت. همچنین بین اغلب ابعاد انگیزش و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.(05/0>p).

کلمات کلیدی:
سازمان ورزشی، انگیزش، رضایت شغلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/343594/