بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه رازیانه در شرایط منطقه سیستان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 862

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HERBAL01_979

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی مقداری از بذر گیاه دارویی رازیانه از یک آزمایش مزرعه ای که در سال زراعی 84-83 در دو فصل پاییز و بهار کشت شده بود برداشت و برای آنالیز استفاده شد اسانس آن به روش تقطیر با آب (کلونجر) استخراج و مطالعه و شناسایی ترکیبات با کمک دستگاه های کروماتوگرافی گازی GC و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی GC/MS انجام گرفت بر اساس نتایج به دست آمده در اسانس بذر گیاه رازیانه بدست امده از کشت پاییزه 7 ترکیب شناسایی گردید که از این ترکیب ها 4 ترکیب ترانس آنتول، استراگول، فنچون و تیمونن عمده ترین ترکیب های اسانس بذر رازیانه را تشکیل می دادند که ترکیب ترانس آنتول به میزان 68/25 درصد بیشترین میزان را داشت اما بر اساس نتایج به دست آمده در اسانس بذر گیاه رازیانه بدست آمده از کشت بهاره 9 ترکیب مشخص گردیدند که از میان این ترکیب ها 4 ترکیب ، ترانس آنتول، p-سیمین، آلفا - پینن و استراگول عمده ترین ترکیب های موجود در اسانس بودند و مهمترین ترکیب یعنی ترانس آنتول در کشت بهار 64/8 درصد بود.

کلیدواژه ها:

رازیانه ، اسانس و ترکیب شیمیایی

نویسندگان

حمیدرضا فنایی

استادیار رشته زراعت (فیزیولوژی) عضو هیئت علمی بخش تحقیقات اصلاح بذر

منصور سارانی

مربی رشته علف های هرز عضو هیئت علمی بخش گیاهپزشکی

شیرعلی کوهکن

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان