تاثیر سطوح مختلف هورمون NAA بر کمیت و خصوصیات مورفولوژیکی ریشه دهی در قلمه های نیمه سخت گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 615

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HERBAL01_396

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

فلات ایران حدود دو برابر کشورهای اروپایی تعداد گونه گیاهی دارد که تعداد بسیار زیادی از آن ها به دلایلی ارزش دارویی دارند و حاوی ذخایر متابولیتی باارزشی می باشند از این رو فلور ایران یکی از منابع داروخیر جهان و گنجینه زنتیکی ارزشمندی از مواد موثره دارویی می باشد که در صورت حفظ و تکثیر گونه های دارویی، منافع علمی و اقتصادی بی شماری برای کشورمان به ارمغان خواهد آمد گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis) متعلق به خانواده نعناعیان (Labiateae) از گیاهان حاوی اسانس می باشد که به دلیل تنوع کاربردی در صنایع مختلف نظیر صنایع دارویی و پزشکی ، آرایشی - بهداشتی صنایع غذایی و عطر سازی مورد توجه بسیار واقع شده است و این خود بیانگر میزان اهمیت تکثیر این گیاه است روش های تکثیر رویشی به علت اینکه ویژگی های مطلوب پایه مادری را به آسانی به نسل بعد انتقال داده و مانع از تفرق صفات پایه مادری گردند حائز اهمیت فراوانی می باشد این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در شش تیمار و چهار تکرار انجام گرفت هورمون NAA (نفتالین استیک اسید) در شش سطح 5000، 4000، 3000، 2000، 1000، 0 میلی گرم در لیتر بر روی قلمه های چوب نیمه سخت رزماری تیمار شده و قلمه در دمای 20 درجه سلسیوس در زیر سیستم مه افشان نگهداری شدند میزان ریشه دهی و رشد ریشه ها پس از گذشت 70 روز ارزیابی گردید نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح هورمونی ر روی همه صفات مورد بررسی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود و مشخص شد که سطح هورمون 1000 میلی گرم در لیتر بیشترین اثر را در افزایش بهبود تمامی صفات اندازه گیری شده دارد.

کلیدواژه ها:

گیاه دارویی ، رزماری ، ریشه زایی ، قلمه چوب نیمه سخت و NAA

نویسندگان

رضا شاه حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

حسین خسروی

دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس

روح اله منصوری

گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر رامین

گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس