CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثرات هورمونی اسید جیبرلیک واسید سالیسیلیک و کینتین برصفات مرفولوژیکی وزایشی گل زعفران زراعی Crocus sativus L.

عنوان مقاله: بررسی اثرات هورمونی اسید جیبرلیک واسید سالیسیلیک و کینتین برصفات مرفولوژیکی وزایشی گل زعفران زراعی Crocus sativus L.
شناسه (COI) مقاله: NIAC01_292
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا معین - ایران، اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه باغبانی
فروغ مرتضایی نژاد - ایران، اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه باغبانی

خلاصه مقاله:
مقدمه وهدف: زعفران با نام علمی Crocus sativus L. در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود. زعفران به عنوان رنگ وطعم دهنده کاربرد دارد. کلاله زعفران دارای کارتنوئیدهای کمی محلول در آب و کروسین می باشد که این ترکیب اثرات سمی علیه طیف وسیعی از تومورها در موش وسلول های لوسمی انسان دارد 2 . باتوجه به اینکه 48 درصد سطح زیر کشت زعفران متعلق به ایران است ولی نسبت به کشورهای دیگر عملکرد پایینی دارد. بدین منظور در این تحقیق به بررسی اثرات سه هورمون جیبرلیک اسید، کینتین، سالیسیلیک اسید بر روی زعفران پرداختیم. روش تحقیق: به منظور بررسی اثرات سه هورمون پیاز های زعفران در سال 6841 در روستای قادر آباد در غرب استان اصفهان با ارتفاع 2222 متر از سطح دریا کشت شدند و در اسفند 6836 بر روی بوته های سبز غلظت های جیبرلیک اسید ppm 2 622 222 (، کینتین ) ppm 2 62 22 ( سالیسیلیک اسید ) ppm 2 02 622 در سه نوبت با فاصله 60 روز یک بار پاشش شدند و در آبان 6832 گل ها برداشت و تعداد گل، قطر گل، اندازه کلاله، وزن تر و خشک کلاله اندازه گیری شدند.این طرح شامل سه تیمار در سه سطح و سه تکرار جمع ا 22 ترکیب تیماری به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی 2 درصد انجام گرفت. / اجرا و مقایسه میانگین با آزمون دانکن در سطح 20 نتایج: با توجه به ضریب همبستگی بین صفت اندازه گل وطول کلاله مادگی، 22622 نشان داده شده است که بین اندازه گل وطول کلاله رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد، گل های بزرگتر طول کلاله بزرگتری دارد.باتوجه به مقایسه میانگین های صفات مشخص شد در صفت وزن خشک کلاله )تیمارسالیسیلات ppm 02 ، کینتین ppm 62 ( و تیمار)جیبرلین ppm -622سالیسیلات ppm 02 ، کینتین ppm 62 با میانگین g 2026 ( نسبت به شاهد با میانگین ) g 20222 بهترین تیمار بودند. درصفت اندازه گل که تیمارسالیسیلات 622 کینتین 62 ( با میانگین )میلی متر 22020 ( نسبت به شاهد با میانگین ) 10028 میلی متر( بهترین تیمار بودند و با توجه به این که تفاوت معنی داری بین سه تکرار بوده است، احتمال عوامل محیطی میزان رطوبت در طول تابستان وسایه تأثیر زیادی روی عملکرد زعفران خواهد داشت. هم چنین در صفت تعداد گل از 0 بوته مورد آزمایش در هر کرت آزمایشی تیمار)جیبرلین 222 کینتین 22 با 640 گل از سه تکرار و تیمار )جیبرلین 222 سالیسیلات 622 کینتین 22 با 648 گل از سه تکرار نسبت به شاهد 618 گل از سه تکرار بهترین تیمارها از نظر تعداد گل بودند. باتوجه به داده های بال مشخص شد که جیبرلین باعث تسریع در گل دهی، تعداد، وزن گل را افزایش داده که این با آزمایشات چرنگو وفاروق بر روی زعفران و آزمایشات مرتضایی نژاد برروی گل مریم مطابقت دارد.

کلمات کلیدی:
اسيد جيبرليك، اسيد كينتين، اسيد ساليسيليك، اندازه كلاله، قطر گل، وزن خشك

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/340414/