مطالعه عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیال درفضای بین کانال مربعی و لوله توپر واقع در مرکز آن

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-7-43_006

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر، شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت آرام نانوسیال در فضای بین کانال مربعی و لوله توپر واقع در مرکز آن انجام شده است. جهت انجام شبیه سازی عددی از نرم افزار فلوئنت و برای مدلسازی خواص ترموفیزیکی نانوسیال از کد کامپیوتری توسعه داده شده توسط کاربرUDFاستفادهگردیده است. نتایج شبی هسازی عددی مطابقت خوبی را با نتایج عددی موجود برای آب خالص نشان م یدهند. همچنین نتایج نشان می دهند که با افزایش غلظت حجمی نانو ذرات و نیز باکاهش قطر نانوذرات، انتقال حرارت جابجایی بهبود می یابد. از طرف دیگر، کسر حجمی و قطر نانو ذرات بزرگتر به افزایش ضریب اصطکاک م یانجامند.

نویسندگان

محمد کلته

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

سعید مهرزاد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی