CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان اثربخشی تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس در انطباق بیشتر برنامه های آموزشی و تربیتی با ویژگیهای روانی دانش آموزان

عنوان مقاله: بررسی میزان اثربخشی تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس در انطباق بیشتر برنامه های آموزشی و تربیتی با ویژگیهای روانی دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_649
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدکلام سیدی - کارشناسارشد برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان
محمد بیرامی - دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس در انطباق بیشتر برنامه های آموزشی و تربیتی با شرایط سنی و ویژگیهای روانی دانش آموزان از دیدگاه مدیران، معلمان و دانش آموزان نواحی 5گانه شهر تبریز در سال تحصیلی 92-1391 میباشد. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، معلمان و دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس دولتی و غیردولتی در نواحی 5گانه شهر تبریز که تعداد مدیران 662 نفر، تعداد معلمان 9718 نفر و تعداد دانش آموزان 263694 نفر می باشد. برای نمونه آماری تحقیق 30 مدرسه(از هر ناحیه 6 مدرسه و از هر مقطع(ابتدایی، متوسطه دوره او و دوم) 1 مدرسه دخترانیه و 1 مدرسه پسرانه) انتخاب شد و در هر مدرسه با توجه به تعداد مورد نیاز، 10 الی 17 نفر دانش آموز با توجه به تعداد مورد نیاز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مطابق با آن تعداد 30 نفر مدیر و 180 نفر معلم به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی سئوالات مربوط به متغیر پژوهش، از طریق روش تعیین اعتبار محتوایی و با راهنمایی ها و نظرات چند تن از اساتید مجرب بدست آمد و برای تعیین پایایی پرشنامه نیز از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارSPSS استفاده گردید. نتایج آزمیون آماری t تک نمونه ای نشان داد که از دیدگاه مدیران، معلمان و دانش آموزان مقاطع سه گانه تحصیلی شهر تبریز ، تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس در تقویت انگیزش و فراهم آوردن زمینه ارتقای تحصیلی و شایستگی های حرفه ای ، شغلی ، و پژوهشی معلمان در حد زیاد نقش داشته است.

کلمات کلیدی:
تعطیلی روزهای پنجشنبه، برنامه های آموزشی و تربیتی، ویژگیهای روانی دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/321027/