CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان زندانی شهر کرمان در سال 1392

عنوان مقاله: بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان زندانی شهر کرمان در سال 1392
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_594
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

رویا دیوان بیگی - کارشناس ارشد مطالعات زن و خانواده
احسان مهدی پور رابری - کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان زندانی شهر کرمان در سال 1392 انجام شد، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان زندانی شهر کرمان تشکیل دادند. و با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده و جدو ل مورگان با واریانس خطای 0/05 حجم نمونه 219 نفر برآورد شد و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با جرائم زنان با پایایی 0/72 استفاده شده است. پس از جمع آوری ادبیات و پیشینه پژوهش وآراء و اندیشه های صاحب نظران ، داده های مورد نیاز جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیف و استنباط و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس f و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان از وجود رابطه بین عوامل جامعه شناختی و بروز جرم در زنان زندانی شهر کرمان داشت.

کلمات کلیدی:
عوامل جامعه شناختی، جرائم زنان، زندان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320972/