CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر اموزش مدیریت هیجان بر احساس تنهایی دانش اموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان بروجرد

عنوان مقاله: تاثیر اموزش مدیریت هیجان بر احساس تنهایی دانش اموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان بروجرد
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_589
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

فهیمه پیرهادی - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
کورش گودرزی - استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
فاطمه شاطریان - استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی اموزش راهبردهای مدیریت هیجان بر احساس تنهایی و حل مسئله اجتماعی دانش آموزان می باشد. روش این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. به این منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر بروجرد در سال تحصیلی 92-91 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه) جای گرفتند. ابتدا دانش آموزان به پرسشنامه های احساس تنهایی و حل مسئله اجتماعی پاسخ دادند سپس افراد گروه آزمایش به مدت 5 جلسه تحت اموزش راهبردهای مدیریت هیجان قرار گرفتند. یافته های حاصل از مقایسه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه نشان داد که اموزش راهبردهای مدیریت هیجان تاثیر معنی داری بر کاهش احساس تنهایی و بهبود حل مسئله اجتماعی دانش اموزان داشته استو بنابراین بر اساس یافته های پزوهش می توان نتیجه گرفت که راهبردهای مدیریت هیجان بطور معنی داری باعث کاهش احساس تنهایی افزایش حل مسئله منطقی، جهت گیری مثبت مسئله و به طور کلی باعث افزایش حل مسئله اجتماعی سازنده در دانش آموزان می شود.

کلمات کلیدی:
احساس تنهایی، مدیریت هیجان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320967/