CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه - محور بر مهارت کسب شده دانش اموزان پایه هفتم

عنوان مقاله: بررسی تاثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه - محور بر مهارت کسب شده دانش اموزان پایه هفتم
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_580
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید اسدپور - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علیرضا عصاره - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خلاصه مقاله:
هدف از این پزوهش بررسی تاثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه - محور بر مهارت کسب شده دانش اموزان پایه هفتم شهرستان بهارستان بوده است روش تحقیق در این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه می باشد جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه دانش اموزان پسر پایه هفتم دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 93-1392 می باشد حجم نمونه متشکل از 67 نفر دانش اموز پسر پایه هفتم است که 33 نفر آنها گروه ازمایش و 34 نفر گروه گواه بوده است و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری به کار رفته در این پژوهش شامل آزمون هوش ریون و آزمون مهارتی بر اساس مطالب درس علوم تجربی پایه هفتم بوده است. در ابتدا از هر دو گروه آزمایش و گواه ، پیش آزمون به عمل آمد سپس متغیر آزمایشی (آموزش زمینه - محور) در 12 جلسه به گروه آزمایش اموزش داده شد. و گروه گواه با رویکرد مرسوم اموزش دیدند در پایان پس آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های امار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایح به دست آمده نشان داد که میززان مهارت کسب شده در درس علوم تجربی گروه آزمایشی که با رویکرد زمینه -محور آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که با رویکرد مرسوم اموزش داده شدند بیشتر و تفاوت بین میانگین های آنها معنادار است.

کلمات کلیدی:
رویکرد زمینه- محور، مهارت کسب شده، علوم تجربی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320958/