CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه افسردگی در زنان زندانی و غیر زندانی شهرستان زاهدان

عنوان مقاله: مقایسه افسردگی در زنان زندانی و غیر زندانی شهرستان زاهدان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_538
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهری عباسی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
نورمحمد بخشانی - استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کبری لشکری پور - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

خلاصه مقاله:
مطالعات متعدد بیانگر وقوع افسردگی در بیرون و یا درون زندان می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ی افسردگی در زنان زندانی و غیر زندانی شهرستان زاهدان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از 200 نفر از زندانیان زن با سابقه بیش از 6 ماه در زندان شهرستان زاهدان و تعداد 200 نفر از زنان غیر زندانی شهر زاهدان با شرایط مشابه زنان زندانی که نمونه آماری طبق جدول مورگان برابر 127 می باشد. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه استاندارد افسردگی بک می باشد. در این پژوهش آلفای کرونباخ بدست آمده برابر 0/86 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از شاخص های پراکندگی همچون انحراف معیار، میانگین، میانه، جداول فراوانی و در آمار استنباطی از آزمون متناسب با داده ها مثل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون من ویتنی استفاده می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین افسردگی در زنان زندانی و غیر زندانی شهرستان زاهدان اختلاف معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
افسردگی، زنان زندانی، مواد مخدر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320916/