CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شناختی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه شهر خرم آباد

عنوان مقاله: تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شناختی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه شهر خرم آباد
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_533
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدعلی سپهوندی - استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان
سیمین غلامرضایی - استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان
راضیه جعفری آورزمان - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه لرستان
عبداله محمدی - دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی یادگیری خودتظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر خرم آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 93-1392 بود که پس از یکسان سازی از میان آنها دو کلاس به تعداد 40 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 20 نفر) و کنترل ( 20 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه بر اساس معدل پایان نیمسال تحصیلی به عنوان پیش آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. سپس آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش راهبرد شناختی قرار گرفتند. اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. سپس هر دو گروه مجدداً در مرحله پس آزمون با استفاده از معدل نیمسال دوم مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمونهای آماری تحلیل کواریانس چند متغیره، تحلیل واریانس و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی میشود. و بین گروه کنترل با گروه آزمایش تفاوت معنیداری در متغیر مورد بررسی وجود دارد. به طور کلی آموزش راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی میتواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بهبود بخشد

کلمات کلیدی:
راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی، پیشرفت تحصیلی، خر م آباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320911/