CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد ، راهبردهای مقابله ای و عدم تحمل ابهام در بین افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان ایوان

عنوان مقاله: مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد ، راهبردهای مقابله ای و عدم تحمل ابهام در بین افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان ایوان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_495
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سهیلا خیری ستار - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام
جهانشاه محمد زاده - استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام
زیدان رستمی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه باورهای فراشناختی ناکارامد راهبردهای مقابله ای و عدم تحمل ابهام در بین افراد با سوء مصرف مواد و افراد فاقد سوء مصرف مواد شهرستان ایوان اجرا شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل کلیه افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان ایوان بود. نمونه پژوهش 100 نفر از افراد با سوء مصرف مواد و 100 نفر از افراد فاقد سوء مصرف مواد شهرستان ایوان که به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین کلیه افراد دارای سوء مصرف مواد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد (شهرستان ایوان) و کمپهای ترک اعتیاد این شهر انتخاب شدند و نمونه گیری از افراد فاقد مصرف مواد در سطح شهر انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه ای است. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های فراشناخت ولز و متیوس (1996) و پرسشنامه مهارت مقابله (CISS)، اندلر و پارکر (1990) و پرسشنامه عدم تحمل ابهام (مک لین و همکاران 2008) استفاده شد و برای تحلیل نتایج از آزمون t مستقل استفاده شد نتایج این پژوهش نشان داد که بین باورهای فراشناختی ناکارامد در افراد دارای سوء مصرف مواد و افراد فاقد سوء مصرف مواد با توجه به (t=13/8 و sig=0) در سطح معنی داری 0.00>p تفاوت معنی دار وجود دارد و همچنین بین راهبردهای مقابله ای در افراد دارای سوء مصرف مواد و فاقد سوء مصرف مواد با توجه به اینکه t=12/59 و سطح معنی داری 0.00>p تفاوت معنادار وجود دارد و افراد دارای سوء مصرف مواد از بیشتر از سبک مقابله ای هیجان مدار استفاده می کنند. و در نهایت بین عدم تحمل ابهام در افراد دارای سوء مصرف مواد و افراد فاقد سوء مصرف مواد (t=7/30) در سطح معنی داری 0.00>p تفاوت معنادار وجود دارد با توجه به یافته های پزوهش می توان گفت افراد با باورهای فراشناختی ناکارآمد و راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و عدم تحمل ابهام به احتمال بیشتری دچار سوء مصرف مواد می شوند.

کلمات کلیدی:
باورهای فراشناختی ناکارامد، راهبردهای مقابله ای ، عدم تحمل ابهام، سوء مصرف مواد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320873/