CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه اثربخشی اموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان

عنوان مقاله: بررسی رابطه اثربخشی اموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_490
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرنگیس الیاسی - دانشجوی دکترای تخصصی آینده پژوهی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان
محمد اسماعیل نژاد - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی آموزش و پرورش ناحیه ۲ اصفهان

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت روانی دانش اموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان) شده بوده است. پژوهش حاضر نوعی مطالعه با روش پژوهش توصیفی - پیمایشی است و جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانش اموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان می باشد ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که این ضریب برابر 0/971 می باشد که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه ها می باشد در مورد روایی نیز برای رسیدن به این هدف از نظرات کارشناسان و خبرگان امر در طرح پرسش نامه بهره گرفته شد تا میزان روایی در سطح مطلوبی قرار داشته باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های اماری از امار توصیفی و استنباطی استفاده شد . به منظور بررسی وضعیت تاثیر گذاری اموزش مهارت های اجتماعی در این پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شده است و از نرم افزار SPSS21 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین آموزش مهارت های اجتماعی و سلامت روانی و ارتقا عزت نفس و بهبود سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
آموزش مهارت های اجتماعی، سلامت روانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320868/