CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی راهکارها ایجاد انگیزه جهت ادامه تحصیل در هنرستان های فنی و حرفه ای در شهر اصفهان

عنوان مقاله: بررسی راهکارها ایجاد انگیزه جهت ادامه تحصیل در هنرستان های فنی و حرفه ای در شهر اصفهان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_488
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهه حجه فروش - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی آموزش و پرورش ناحیه ۲ اصفهان
فرنگیس الیاسی - دانشجوی دکترای تخصصی آینده پژوهی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان

خلاصه مقاله:
این پزوهش با هدف بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش اموزان جهت ادامه تحصیل در هنرستان های فنی و حرفه ای شهر اصفهان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر سال اول متوسطه دوم شهر اصفهان بودند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی و حجم نمونه 135 نفر بود. روش تحقیق آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار پژوهشی از 2 پرسشنامه استفاده شد که عبارتند از : 1) پرسشنامه محقق ساخته انگیزه ادامه تحصیل در هنرستان ها 2) پرسشنامه رغبت استرانگ. داده های حاصل با استفاده از روش های امار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) و با استفاده از نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که اموزش در گروه دختران در همه گروه ها موثر بوده است. همچنین مقایسه زوجی گروه ها نشان داد بین گروه فقط دانش آموز و سایر گروه ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
انگیزه، انگیزش، هنرستان فنی و حرفه ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320866/