CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه ی راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری

عنوان مقاله: مقایسه ی راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_482
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصور بیرامی - استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز
یزدان موحدی - دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز
احمد بیات - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز
فضه فصیحی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه ی راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بود. 80 نفر از دانشجویان پسر غیرسیگاری دانشگاه تبریز به روش نمونهگیری تصادفی و 08 دانشجوی سیگاری به روش غربالگری انتخاب شدند. آزمودنیها پرسشنامه های راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را پاسخ دادند. داده ها پس از گردآوری به کمک نرم افزار SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و تحیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. بین دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری در مؤلفه های تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>P). دانشجویان غیرسیگاری بیشتر از راهبردهای تنظیم شناختی مثبت استفاده میکنند. بنابراین به جاست که استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان به دانشجویان آموزش داده شود.

کلمات کلیدی:
راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان، سیگاری، غیرسیگاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320860/