CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رضایتمندی شغلی و رضایتمندی زناشویی در معلمان از منظر دین

عنوان مقاله: رضایتمندی شغلی و رضایتمندی زناشویی در معلمان از منظر دین
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_481
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

کمال درانی - دکترای تعلیم تربیت استاد دانشگاه تهران
مرضیه دهقانی - دکترای تعلیم و تربیت. استادیار دانشگاه تهران
سعید رضایی - دکتری روانشناسی کودک دانشگاه تهران
یاسمن علیزاده - کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
کار و اشتغال، بیش از هر عاملی موجب حفظ عزت نفس و سلامت روانی آدمی و حفظ ارزش های والا و الهی می شود به طوریکه از دیدگاه اسلامی کاری شایسته است که منجر به یک سری رفتارهای بهنجار و توام با رضایتمندی گردد و در نهایت موجب رستگاری و کمال رضایت انسان و جامعه انسانی می شود. هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه رضایتمندی شغلی و رضایتمندی زناشویی در زنان و مردان معلم می باشد. روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دبیران متأهل مناطق 20 گانه تهران می باشند، حجم نمونه 100 نفر از دبیران 5 منطقه از مناطق 20 گانه تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ که شامل 47 سؤال پنج گزینه ای، و پرسشنامه رضایت شغلی دیویس لافکوسیت و ویس که شامل 20 سؤال پنج گزینه ای است، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. برای بررسی رابطه بین گروه ها از تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون فریدلی و برای مقایسه میانگین گروه ها از آزمون tمستقل استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل در سطح آلفای 5./. تفاوت معناداری بین متغیرهای مورد بررسی را نشان نداد. به این معنی معلمانی که در رضایت شغلی نمرات بالایی داشتند در آزمون رضایت زناشویی نیز نمرات بالایی راکسب کرده بودند.

کلمات کلیدی:
رضایتمندی شغلی، رضایتمندی زناشویی ، معلمان، دین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320859/