CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارائه الگویی جهت تأثیرگذاری رهبری تحول گرا و کارآفرینی اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان( مطالعه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 93-92)

عنوان مقاله: ارائه الگویی جهت تأثیرگذاری رهبری تحول گرا و کارآفرینی اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان( مطالعه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 93-92)
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_459
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود رستمی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرمانشاه، ایران
بابک جمشیدی نوید - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، گروه حسابداری، کرمانشاه، ایران
میلاد رستمی - کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان و - نخبگان، کرمانشاه، ایران
میثم جمشیدی نوید - کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه.

خلاصه مقاله:
کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی می شود ما بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرهنگ کارآفرینی» نمی توانیم به شاخصهای رشد و توسعه که از طریق تغییر در روند تولید، بهره وری و توان افزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شود، دست یابیم. این تأثیر رهبری تحول گرا و کارآفرینی اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان) مطالعه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 93-92) این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی پیمایشی است. با عنایت به اهداف تحقیق که بررسی تأثیر رهبری تحول گرا و کارآفرینی اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان میباشد، روش تحقیق از نوع استنباطی انتخاب شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رازی کرمانشاه میباشد و با توجه به گزارش گرفته شده از سایت دانشگاهها 30122 دانشجو در این دانشگاهها مشغول به تحصیل می باشند. در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقه بندی تصادفی ساده استفاده شده است و تعداد نمونه 022 دانشجو انتخاب شده است. روش جمع آوری داده ها در این تحقیق، استفاده از پرسشنامه با طیف پنجگزینهای لیکرت است . در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 0/728 است. نتایج نشان میدهد در دانشگاه آزاد فرضیه پژوهش تنها فرضیه، مبنی بر اثرگذاری الگوی نقش هوشمندانه بر کارآفرینی اجتماعی رد شده است و سایر فرضیه ها تأیید شدند. اما در دانشگاه رازی تمامی فرضیه ها تأیید شدند.

کلمات کلیدی:
رهبری تحول گرا، کارآفرینی اجتماعی، سلامت اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320837/