CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش اموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی منطقه صوفیان در سال تحصیلی 93-92

عنوان مقاله: بررسی تاثیر کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش اموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی منطقه صوفیان در سال تحصیلی 93-92
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_453
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی سلیمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
اکبر سلیمان نژاد - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر کتابهای کمک اموزشی بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی منطقه صوفیان در سال تحصیلی 93-92 است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی است جامعه آماری شامل تمامی معلمان پایه ابتدایی منطقه صوفیان بوده که تعداد انها 220 نفر می باشد که از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول مورگان 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته است برای برآورد پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار پایایی برای پرسشنامه مذکور (0/84) محاسبه گردید. در ضمن روایی آنها توسط کارشناسان حوزه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و درصدها) استفاده شده است. نتایج نشان داد که میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان ابتدایی در جریان تدریس در سطح نسبتا مطلوبی است همچنین میزان همکاری مدیران و عوامل اجرایی با معلمان ابتدایی در استفاده از وسایل کمک اموزشی در حد مطلوبی گزارش گردید اما اعتقاد اولیا دانش آموزان به این امر کمتر بود. همچنین نتایج نشان داد استفاده از وسایل کمک اموزشی در ایجاد انگیزه به تحصیل و عامل رشد و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان ابتدایی نقش بسزایی داشت.

کلمات کلیدی:
دانش آموزان ابتدایی، معلمان ابتدایی، تکنولوژی اموزشی، پیشرفت تحصیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320831/