CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه سازمان یادگیرنده با موفقیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران

عنوان مقاله: رابطه سازمان یادگیرنده با موفقیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_444
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی فرمانبر - کارشیاس ارشد مدیریت آموزشی
عماد روشن قیاس - کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
رحمت خانگیر - کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف شناسایی رابطه بین سازمان یادگیرنده با موفقیت شغلی از دیدگاه کارکنان اموزش و پرورش استان مازندران انجام گرفته و جز حقیقات توصیفی- همبستگی می باشد جامعه این تحقیق شامل کارکنان اداره کل اموزش و پرورش مازندران و کلیه ادارات آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 2725 نفر می باشد تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 338 تعیین شد که به روش خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. جهت تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی ابزار از روش روایی محتوایی بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پایایی ابزار ضرایب آلفا کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه های سازمان یادگیرنده و موفقیت شغلی به ترتیب 0/82 و 0/83 گزارش شد. نتایج تحقیق عبارتند از اینکه: بین مولفه های سازمان یادگیرنده و موفقیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد در سازمان یادگیرنده و موفقیت شغلی با توجه به سطح تحصیلات رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین در سازمان یادگیرنده و موفقیت شغلی با توجه به سابقه شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
سازمان یادگیرنده، موفقیت شغلی، یادگیری سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320822/