CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر بخشی آموزش خودآگاهی برمهارت اجتماعی دانش آموزان

عنوان مقاله: اثر بخشی آموزش خودآگاهی برمهارت اجتماعی دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_394
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه وفایی نژاد - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
شعبان حیدری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
بهرام میرزاییان - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق بررسی نقش آموزش خودآگاهی بر مهارت اجتماعی دانش آموزان صورت گرفت. روش پژوهش دراین تحقیق آزمایشی، طرح تحقیق نیمه آزمایشی با پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول(راهنمایی) تشکیل می دادند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مهارت اجتماعی ایندر بیتزن بود. 28 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند و برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد و سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارت خودآگاهی) برای گروه آزمایش، طی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت خودآگاهی بر افزایش مهارت اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه موثر است.

کلمات کلیدی:
خودآگاهی، دانش آموزان ، مهارتاجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320774/