CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی وضعیت سلامت روان و رابطه ی آن با رفاه خانواده در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بندر لنگه

عنوان مقاله: بررسی وضعیت سلامت روان و رابطه ی آن با رفاه خانواده در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بندر لنگه
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_335
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه محامدی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: سلامت روان هر یک از نوجوانان تا حد زیادی به میزان برخورداری خانواده از مواهب و امکانات رفاهی بستگی دارد در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان بروز می کند. در صورت عبور موفقیت در پایان این دوره نوجوان مهارت های اجتماعی را بدست می اورند و به هویت مستقل خویش دست می یابند. هدف این مطالعه بررسی وضعیت سلامت روان و ارتباط آن با رفاه خانواده در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بندر لنگه در سال 1393 می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیل) می باشد که بر روی 160 نفر از دانش اموزان دبیرستان شهرستان بندر لنگه انجام گرفت. تعداد نمونه ها از هر مدرسه به صورت سهمیه ای و بر حسب تعداد دختر و پسر به طور تصادفی ساده انتخاب شدند به منظور انجام پژوهش از پرسشنامه استاندارد GHQ-28 همچنین پرسشنامه رفاه خانواده که توسط پزوهشگران طراحی شد استفاده و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss با استفاده از آزمون مجذور کای و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد 48/9 درصد دختران و 35/7 درصد از پسران نوجوان مورد مطالعه مشکوک به اختلال روانی می باشند افرادی که رفاه خانواده آن ها خوب، متوسط و نامطلوب بود به ترتیب 22/2 درصد ، 48/8 درصد، 61/6 درصد دارای اختلال روانی بودند . با استفاده از آزمون مجذور کای بین متغیرهای قید حیات بودن والدین ، تحصیلات مادر، زندگی مشترک والدین، تعداد افراد خانواده و تمام ابعاد رفاه خانواده با سلامت روان ارتباط معنی داری مشخص شد (0/05>p) اما با آزمون رگرسیون لجستیک با متد Backward فقط بین متغیرهای جنس، تحصیلات مادر، زندگی مشترک والدین، بعد فعالیت های تفریحی و بعد وضعیت اقتصادی و امکانات رفاهی خانواده با سلامت روان ارتباط معناداری مشاهده شد. (0/05>p).نتیجه گیری : رابطه ای که بین سلامت روان و رفاه خانواده مشاهده شد نیازمند راهگشای سیاست گذاری های مناسب دولت و خانواده در قالب فعالیت های امنیت و آسایش ، فعالیت تفریحی و رفاهی ، آموزش ، اقتصاد و... بوده تا موجبات ارتقای سلامت نوجوانان فراهم گردد.

کلمات کلیدی:
سلامت روان، رفاه خانواده، نوجوان، پرسشنامه GHQ-28

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320715/