CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی وضعیت موجود ارکان توسعه پایدار در نظام آموزش عالی و ارائه راهکارهای اصلاحی(مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

عنوان مقاله: بررسی وضعیت موجود ارکان توسعه پایدار در نظام آموزش عالی و ارائه راهکارهای اصلاحی(مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_324
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

طلیعه مقیمی - دانشجوی دکترای رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شکوفه کلانتری قزوینی - دانشجوی دکترای رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت موجود ارکان توسعه پایدار و ارائه راهکارهای اصلاحی برای نظام آموزش عالی بوده است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده است. بعد از بررسی ادبیات تحقیق، ارکان توسعه پایدار در آموزش عالی شناسایی و طبقه بندی شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 87 نفر از مدیران کلیه سطوح دانشگاه و حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 63 نفر تعیین شد. داده های حاصل از پژوهش از طریق آزمون t نمونه های وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجتا مشخص شد میان وضعیت موجود و مطلوب در رکن آموزش، در دانشگاه خواجه نصیر، تفاوت معنادار وجود ندارد؛ ولیکن تفاوت میان دو این وضعیت در سایر ارکان معنادار بوده است. در پایان بر اساس نتایج حاصل، راهکارهای اجرایی مناسب برای حصول به وضعیت مطلوب ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
توسعه پایدار، آموزش عالی، وضعیت موجود ارکان توسعه پایدار ، وضعیت مطلوب توسعه پایدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320704/