CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی خلاقیت و سبکهای یادگیری دانشجویان و فراگیران در فرایند یاددهی – یادگیری

عنوان مقاله: بررسی خلاقیت و سبکهای یادگیری دانشجویان و فراگیران در فرایند یاددهی – یادگیری
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_279
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

رقیه ساجدی - مربی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

خلاصه مقاله:
در عصر حاضر ، دانشجویان برای رویارویی با تحولات باید مهارت تفکر خلاق و شیوه های یادگیری صحیح را به منظورتصمیم گیری مناسب و حل مسائل جامعه به کار برند. اکثر افراد می توانند چگونگی بروز خلاقیت را یاد بگیرند . کلید اینکار توسعه ی بعضی مهارتهای ساده و توانایی ها می باشد. همه ی افراد به طور یکسان بالقوه خلاق هستند. افراد خلاقمهارت های به خصوصی دارند ، هر شخصمی تواند این مهارت ها را یاد بگیرد و فرایند خلاقیت را سرعت بخشیده وهدایت نماید. بر این اساس محققان استفاده از شیوه های مناسب آموزشی جهت ارائه به افراد با سبک های یادگیری متفاوترا یکی از الزامات اجتناب ناپذیر بهبود یادگیری دانسته و در تحقیقات فراوانی به این مهم اشاره نموده اند چرا که معتقدندتناسب شیوه ی تدریس اساتید با سبک یادگیری دانشجویان باعث تقویت انگیزه ی یادگیری و پیشرفت تحصیلیدانشجویان می گردد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش از نوع همبستگی بوده است . هدف پژوهشحاضر بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان بوده است . جامعهی آماری پژوهش حاضر ، کلیه ی دانشجویان دوره ی تحصیلی کارشناسی 3 دانشکده ی پرستاری ، پیرا پزشکی و1392 در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشند. برای بررسی سبک های یادگیری - توانبخشی در سال تحصیلی 93دانشجویان از پرسشنامه سبک یادگیری کلب و برای بررسی میزان خلاقیت دانشجویان از پرسشنامه خلاقیت عابدی استفادهشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای دو، تحلیل واریانس یکطرفه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام بهگام استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که : 1) بین سبکهای یادگیری دانشجویان و رشتههای دانشکده های مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. 2) بین میزان خلاقیت دانشجویان بر اساس سبکهای یادگیری آنها،تفاوت معناداری وجود دارد. 3) بین نمرات شیوه های یادگیری با خلاقیت دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنینبین نمرات سبکهای یادگیری با خلاقیت رابطه معنا داری وجود دارد. 4) بین میزان خلاقیت دانشجویان دانشکده ها اختلافمعنی داری از نظر آماری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
سبک یادگیری ، خلاقیت، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، فرایند یاددهی – یادگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320659/