CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه بین مهارت انسانی با فرسودگی شغلی مدیران دانشگاه های مرکز استان مازندران

عنوان مقاله: رابطه بین مهارت انسانی با فرسودگی شغلی مدیران دانشگاه های مرکز استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_213
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه درزی - دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فاطمه زهرا درزی - دبیر آموزش و پرورش ساری ناحیه 1

خلاصه مقاله:
این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت انسانی با فرسودگی شغلی مدیران دانشگاه های مرکز مازندران است این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی قرار دارد. حجم جامعه به تعداد 1400 نفر بوده که بر اساس جدول کریجسی و مورگان تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و منظور از مدیران تمام مدیران در بخش های مختلف دانشگاه های مرکز استان مازندران می باشد زیرا هر کارمند در بخش خود به عنوان مدیر باید مهارت های یک مدیر را داشته باشد. نمونه ها با توجه به حجم جامعه انتخاب شده که با این حساب 80 نفر از دانشگاه علوم پزشکی 70 نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، 60 نفر ا دانشگاه کشاورزی، 50 نفر از دانشگاه پیام نور و 40 نفر از دانشگاه غیر انتفاعی مرکز استان مازندران به صورت تصادفی انتخاب شده است. برای اندازه گیری شاخص های تحقیق جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی آن انجام شده است. برای دریافت اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های مهارت های مدیران موثر «کامرون و وتن» و فرسودگی شغلی «گلدارد» استفاده گردید. برای سنجش میزان پایایی پرسش ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای پرسشنامه مهارت انسانی 0/87 و فرسودگی شغلی 0/84 بدست آمده است که بیش از 0/7 است لذا پرسشنامه ها از پایایی بالایی برخوردار هستند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss انجام شده است. نتایج نشان داد که بین مهارت انسانی با فرسودگی شغلی مدیران دانشگاه های مرکز استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
مهارت انسانی، فرسودگی شغلی، دانشگاه های مرکز استان مازندران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320593/