CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی روایی وپایایی پرسشنامه ابعادهویت(ویرایش چهارم)

عنوان مقاله: بررسی روایی وپایایی پرسشنامه ابعادهویت(ویرایش چهارم)
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_110
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

حیدر فردزاده - کرشناسی ارشد مشاوره - مشاور دانشکده فنی آیت الله خامنه ای میناب
فریبا سلطانی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عضو هسته مشاوره آموزش و پرورش

خلاصه مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ابعاد هویت (ویرایش چهارم) است. گروه نمونه مورد مطالعه 50 نفر از میان 380 دانش آموز (197 پسر و 183 دختر) نمونه اصلی پژوهش پایان نامه انتخاب شدند که برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه (روایی همگرایی و روایی تمایز) استفاده شد و در روایی سازه روایی همگرایی که ضریب همبستگی هر سوال با حیطه مربوطه بیش از 0/4 تعیین شد. روایی تمایز نیز برای تمامی ابعاد مناسب تشخیص داده شد و نشان داد که سوال 41 بایستی در حیطه هویت ارتباطی و سوال 51 در حیطه هویت اجتماعی قرار بگیرد و برای پایایی از سه روش بازآمایی ، تصنیف و آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی بازآزمایی کل مقیاس 0/93 و برای زیرمقیاس های هویت شخصی، اجتماعی ، ارتباطی و جمعی به ترتیب 0/80، 0/74، 0/69 و 0/84 بدست آمد. ضریب تصنیف برای کل مقیاس 0/94 و برای زیرمقیاس های هویت شخصی ، اجتماعی ، ارتباطی و جمعی به ترتیب 0.87، 0/86، 0/76 و 0/83 بدست آمد و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/96 و برای یرمقیاس های هویت شخصی ، اجتماعی، ارتباطی و جمعی به ترتیب 0/87، 0/89، 0/82، و 0/87 بدست آمد. همچنین جهت بررسی نتایج در مقیاس میانگین دو بار اجرای مختلف از آزمون t زوجی استفاده شد که نتایج آزمون نوبت اول و نوبت دوم از نظر میانگین بسیار به هم نزدیک هستند. به طوریکه اجرای آزمون t تفاوت معنی داری را بین میانگین دو نوبت آزمون نشان نمی دهد.

کلمات کلیدی:
روایی، پایایی، پرسشنامه، ابعاد هویت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320490/