CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس و مدیریت هیجانات بر میزان استرس و ناایمنی روانی و مشکلات رفتاری در دانش آموزان پسر با ناتوانی جسمی – حرکتی مقطع راهنمایی شهر مریوان

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس و مدیریت هیجانات بر میزان استرس و ناایمنی روانی و مشکلات رفتاری در دانش آموزان پسر با ناتوانی جسمی – حرکتی مقطع راهنمایی شهر مریوان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_073
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی مصطفی زاده - کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و کارشناسی مشاوره و
فاطمه رستمی - کارشناسی تربیت بدنی

خلاصه مقاله:
مقدمه:از آنجا که ناتوانی جسمی – حرکتی احتمالاً می تواند باعث مشکلات متعددی از جمله مشکلات رفتاری، عاطفی و روانی ودر نهایت عدم امنیت خاطر شود لذا لزوم استفاده از روشهایی که این مشکلات را کاهش و یا برطرف سازد ضروری به نظر می آید. بنابراین، هدف از این تحقیق، بررسی آموزش مهارتهای مقابله با استرس و مدیریت هیجانات در دانش آموزان با ناتوانی جسمی- حرکتی بود. روش:جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان با ناتوانی جسمی حرکتی شهر مریوان در استان کردستان بود که از بین دو مدرسه استثنایی معلولین جسمی حرکتی موجود در شهر مریوان یک مدرسه بصورت تصادفی ساده انتخاب شد و از میان دانش آموزان این مدرسه ۳۰ نفر بصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) و پرسشنامه خودپنداره پیرز- هاریس بود. ابتدا پیش آزمون بین دو گروه اجرا شد که تفاوت معناداری مشاهده نشد. سپس گروه آزمایش به مدت یک ماه آموزش مهارتهای زندگی را دریافت کردند. در پایان، هر دو گروه مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه در نمرات استرس و مشکلات رفتاری وجود دارد (0/01>p) . بنابراین، اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس و مدیریت هیجانات در دانش آموزان با ناتوانی جسمی- حرکتی تائید شد.

کلمات کلیدی:
مهارتهای مقابه با استرس، مدیریت هیجانات، استرس ، نا ایمنی، مشکلات رفتاری، ناتوانی جسمی- حرکتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320453/