CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

عنوان مقاله: تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_015
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

ژیار رفاعی - کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
فایق رادین - کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی

خلاصه مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر ارتقاء سطح مهارت عزت نفس دانش آموزان دختر دوره راهنمایی بود. این مطالعه به شیوه ی شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل انجام گردید. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان سال سوم راهنمایی ناحیه دو شهرستان سنندج و نمونه ی مورد مطالعه شامل دو کلاس از قبل شکل یافته به تعداد 50 نفر بود که به شیوه ی «نمونه گیری در دسترس» انتخاب و بر اساس اصل انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بعد از اجرای پیش آزمون افراد گروه آزمایش به مدت دو ماه تحت مداخله ی آموزش مهارت های فراشناختی قرار گرفتند و دانش آموزان گروه کنترل در این مدت آموزش های عادی خود را دریافت داشتند. ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت بود که در پژوهش های متعدد از نظر روایی وپایایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و در پژوهش حاضر نیز به شیوه ی بازآزمایی با محاسبه ی ضریب همبستگی بین داده های دو آزمون معادل (0/76) تأیید پایایی گردید. تحلیل داده های حاصل در قالب آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های فراشناختی بر ارتقاء عزت نفس (Sig=0/000) با ضریب تاثیر 0/318 ، عزت نفس عمومی (Sig=0/008) با ضریب تأثیر 0/142 ، عزت نفس اجتماعی (Sig=0/028) با ضریب تأثیر 0/099 و عزت نفس تحصیلی/شغلی (Sig=0/002) با ضریب تأثیر 0/188 مؤثر و بر عزت نفس خانوادگی (Sig=0/117) تأثیری ندارد.

کلمات کلیدی:
مهارت های فراشناختی، عزت نفس، دانش آموزان راهنمایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320395/