CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدلسازی بازده بیودیسل تولیدی از ترکیب روغنهای گیاهی زیتون و اسپیرولینا بااستفاده از نرم افزار Design Expert

عنوان مقاله: مدلسازی بازده بیودیسل تولیدی از ترکیب روغنهای گیاهی زیتون و اسپیرولینا بااستفاده از نرم افزار Design Expert
شناسه (COI) مقاله: ECONF02_348
منتشر شده در دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو سیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیزاز

خلاصه مقاله:
در این پژوهش مدلی به منظور پیش بینی میزان بازده بیودیزل براساس پارامترهای مورد استفاده در واکنش ترانس استریفیکاسیون توسط نرم افزار Design Expert ارائه می گردد . در این مدلسازی، بازده بیودزیزل Biodiesel Yield به عنوان پارامتر وابسته و پارامترهای مورد استفاده در واکنش ترانس استریفیکاسیون دمای واکنش A زمان واکنش B نسبت مولی الکل به روغن C و ترکیب روغن های گیاهی زیتون و اسپیرولینا D به عنوان پارامترهای مستقل در نظر گرفته شدند. مدل پیش بینی شده نشان می دهد که پارامترهای دمای واکنش و نسبت مولی الکل به روغن در سطح 5% معنی دار می باشنددر صورتی که پارامترهای زمان واکنش و ترکیب روغن، تاثیر معناداری را بر روی بازده بیودیزل تولیدی ندارند. هم چنین درصد خطای به دست آمده از مدلسازی در پیش بینی بازده بیودیزل 0/01% به دست آمد که درصد قابل قبولی می باشد. نتایج حاصل از مدلسازی نشان داد که این مدل توانایی پیش بینی بازده بیودیزل را با ضریب 0.799 = R داشته و پارامتر نسبت مولی الکل به روغن، بیشترین تاثیر با بر بازده بیودیزل دارد، به طوری که بیشترین بازده در دمای واکنش 55 درجه سلسیوس و در نسبت مولی الکل به روغن 1: 12 به دست آمد.

کلمات کلیدی:
مدلسازی، بیودیزل، زیتون، اسپیزولینا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320331/